Eindplan Maaspark Well krijgt steeds meer vorm

Start ontgronding richting De Kamp

De werkzaamheden in Maaspark Well liggen goed op schema. Het gebied tussen de toekomstige hoogwatergeul (1) (zie kaartje onderaan bericht) en de weg De Kamp wordt van noord naar zuid strooksgewijs ontgrond. Inmiddels is Kampergeul gestart met de ontgraving van de bovenlaag richting buurtschap De Kamp (2). Deze bovenlaag wordt tijdelijk opgeslagen tussen de hoogwatergeul en de Vergrote Voorhaven (3) en straks gebruikt voor de natuurlijke herinrichting van het schiereiland (4). Het onderliggende zandpakket wordt vervolgens met de zandzuiger opgezogen en door de drijvende klasseerinstallatie Kaliwaal41 verwerkt tot hoogwaardig beton- en metselzand. Teunesen realiseert het project Maaspark Well in het samenwerkingsverband Kampergeul BV, waarin Teunesen Zand en Grint, Niba, Van Nieuwpoort Bouwgrondstoffen en Dekker Grondstoffen participeren.

Belading van schepen door de drijvende verwerkingsinstallatie Kaliwaal41.

Zicht- en geluidswal

De lage zichtwal tussen De Kampweg en de ontgronding wordt doorgetrokken richting De Kamp en zal gedurende de afgraving blijven liggen. Vanaf de Halve Maanseweg tot voorbij het buurtschap De Kamp krijgt deze wal een hoogte van zes meter en dient daarmee tevens als geluidswal. De teelaarde (bovenlaag) waarmee de wal wordt opgebouwd, wordt ingezaaid en na de afgraving gebruikt voor de herinrichting.

Voorbijgangers informeren

Met de gemeente overlegt Kampergeul om een informatie- en uitkijkpunt op de geluidswal bij de Jacobshoeve te plaatsen. Voorbijgangers en geïnteresseerden kunnen er informatie over het project lezen en uitkijken over de werkzaamheden. Het ontgrondingsgebied zelf is verboden terrein voor onbevoegden en is zodoende afgezet met puntdraad.

Aantrekkelijke gebiedsontwikkeling noordkant voorhaven

Samen met de gemeente Bergen en het waterschap Limburg heeft Kampergeul het Eindplan voor het gebied ten noorden van de bestaande voorhaven (5) uitgewerkt. Het noordelijke deel (6) van dit Eindplan beslaat een oppervlakte van ca 13 hectare en is inmiddels helemaal ingericht. Er zijn struweelhagen en fruitbomen geplant. Dit kleinschalig cultuurlandschap geeft Aijen vanaf de zuidkant een passende landelijke entree.

Ook vanuit Aijen over de dijk hebben passanten een mooi uitzicht op het landschap dat vier jaar geleden nog een grote plas water was. Koeien zorgen nu voor de begrazing en bemesting, zodat er een rijk bodemleven ontstaat dat aantrekkelijk is voor dassen. De hagen krijgen een afrastering en de bomen worden voorzien van korven, om te voorkomen dat koeien ze aanvreten.

Herinrichting dassenleefgebied met hagen en fruitbomen.

Tweede deel noordkant

Een ontgrondingsgebied van ruim 10 hectare (7) ten zuiden hiervan richt Kampergeul de komende jaren op dezelfde manier in. Uiteindelijk ontstaat er een groot nieuw leefgebied voor dassen die nu nog in een beschermde zone van het ontgrondingsgebied leven. In het nieuwe natuurgebied komen fiets- en wandelpaden. De oevers worden aangespoten met het fijnere zand uit de plas, waardoor schrale oevervegetatie zich hier kan ontwikkelen. Ook langs de hoogwatergeul aan de Maaszijde wordt een brede natuuroever aangespoten. Het gebied groeit zodoende steeds meer uit tot een aantrekkelijk rivierlandschap met bloemrijke graslanden en ruige struiken.

Archeologen ten zuiden van de voorhaven

In het najaar van 2020 zijn de laatste archeologische werkzaamheden in het gebied ten noorden van de voorhaven uitgevoerd. Daarmee is een periode van 15 jaar uitgebreid archeologisch veldwerk afgerond. Het onderzoeken van de gevonden sporen en voorwerpen zal nog een tijd in beslag nemen. Wanneer alle resultaten in wetenschappelijke rapporten zijn uitgewerkt, volgt een publieksvriendelijke publicatie van de geschiedenis van het Maasdal tussen Well en Aijen.

Inmiddels zijn de provincie Limburg en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed gestart met de voorbereidingen voor het archeologisch onderzoek in het gebied ten zuiden van de voorhaven (3).

Eindplan Maaspark Well – deel Rivierverruiming

Hoogwater juli 2021

Afgelopen juli werd Limburg opgeschrikt door extreem hoogwater. Op diverse plaatsen was de situatie kritisch en moesten er aanvullende maatregelen worden getroffen om een overstroming te voorkomen. Het hoogwater kwam in Well tot aan de rand van de dijk.

Wat velen niet weten is dat het project Maaspark Well nu al een waterstandsverlagend effect heeft van tussen de 12 en 15 cm. Volgens het huidige plan wordt dit uiteindelijk 26 cm. De deelnemende partijen in Kampergeul BV waren opgelucht dat het overal (hoewel maar net) is goed gegaan. Het reeds gerealiseerde waterstandsverlagend effect heeft daar voor een belangrijk deel aan bijgedragen.

Zicht op Well, hoogwater 18-7-2021 (foto Pierre Linssen)

Om de rivierveiligheid voor de toekomst nog verder te vergroten is ook Kampergeul aan het onderzoeken hoe Maaspark Well en de Groene Rivier landschappelijk en rivierkundig het beste op elkaar kunnen aansluiten. Deze groene bypass stroomt alleen bij hoogwater mee. Groen betekent in dit geval dat het om grasland gaat, dat alleen bij hoogwater wordt overstroomd. In tegenstelling tot de hoogwatergeul die permanent onder water staat. Door de “dwarskade” bij Elsteren te laten vervallen en de Maas achterlangs Well de ruimte te geven, wordt het waterstandsverlagend effect uiteindelijk nog veel groter.

meer nieuwsberichten lezen?