Privacyverklaring Teunesen

Teunesen Zand en Grint B.V. en onze groep (“Teunesen”, “wij”, “we”, “het bedrijf”, “de bedrijven” “ons”, “onze”) nemen de bescherming van de persoonsgegevens van iedereen die in contact komt met onze bedrijven serieus. Daarom verwerken wij uw persoonsgegevens in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) en de uitvoeringsregelgeving (“UAVG”).

Persoonsgegevens zijn alle gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare persoon, zoals uw naam, telefoonnummer, e-mailadres en online identificator.

Teunesen verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u diensten of producten van ons afneemt, u gebruikmaakt van onze website of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. In deze privacyverklaring informeren wij u over de manier waarop onze bedrijven in het kader daarvan met uw persoonsgegevens omgaan. Onder Teunesen Zand en Grint B.V. vallen de volgende dochterondernemingen: Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst“ B.V., Van Oord Handel & Transport B.V., L`Ensemble B.V., Eurocem B.V., Belangengemeenschap Alanto B.V., Alanto Pensioen B.V., Teunesen Sand und Kies GmbH, Teunesen Zand en Grint N.V.. Teunesen Zand en Grint B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG voor de in dit deel van de privacyverklaring beschreven verwerkingen. De contactgegevens van Teunesen zijn:

Contactgegevens:

Teunesen Zand en Grint B.V.
Hoogveld 16
6598 BL  HEIJEN

E-mail: info@teunesen.nl

1. Welke persoonsgegevens verwerkt Teunesen

Van (potentiële) klanten verwerken wij;

 • Naam, achternaam, initialen;
 • Bedrijfsnaam en bedrijfsgegevens (indien van toepassing);
 • Adresgegevens (waar nodig);
 • Identificatiegegevens;
 • Financiële gegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • De taal van onze communicatie;
 • Uw zakelijke interesses, zoals eerder afgenomen diensten en producten;
 • Meningen over onze diensten en producten.

Wanneer u onze website bezoekt, verwerken wij:

 • Uw IP adres;
 • Uw browsergegevens;
 • Uw interesses en voorkeuren;
 • Informatie over uw surf- en kijkgedrag, o.a. de bezochte pagina’s, klikgegevens, bezoekdata;
 • (Overige) informatie die wordt afgeleid uit het gebruik van cookies.

Van sollicitanten verwerken wij:

 • Naam, achternaam, initialen;
 • Adresgegevens;
 • Contactgegevens (telefoonnummer, e-mailadres);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum en -plaats;
 • CV;
 • Motivatiebrief;
 • Referenties;
 • Eventueel afschriften van getuigschriften, certificaten en/of diploma’s;
 • Eventueel een Verklaring omtrent Gedrag;
 • Eventueel assessment resultaten.

2. Voor welke doelen en op basis van welke grondslag verwerkt Teunesen uw gegevens?

Wij verwerken deze persoonsgegevens voor zover deze relevant zijn voor het leveren van of om u te informeren over onze producten of diensten, of om op andere manieren zaken met u te doen.

Meer specifiek verwerken wij uw persoonsgegevens om:

 • u onze producten of diensten te leveren: om bestellingen te verwerken en uit te voeren, om betalingen te verwerken, om uw bestellingen te leveren, om te communiceren over uw aankopen en om u onze klantenservice te bieden;
 • contact met u te onderhouden, per e-mail of telefonisch;
 • op uw vragen, opmerkingen of klachten te reageren, al dan niet naar aanleiding van het invullen van het contactformulier op onze website;
 • u te informeren over onze nieuwe producten, diensten of evenementen (bijvoorbeeld updates, aankondigingen van nieuwe producten, speciale aanbiedingen, om u uitnodigingen voor onze evenementen te sturen);
 • u nieuwsbrieven, blog-updates of gerichte informatie over onze producten of diensten te sturen;
 • u marketing-, PR- en relatiebeheer-gerelateerde informatie te verschaffen;
 • u administratieve informatie te versturen (bijvoorbeeld met betrekking tot wijzigingen in onze algemene voorwaarden of ons beleid);
 • voor andere zakelijke doeleinden, bijvoorbeeld het analyseren en managen van onze activiteiten, marktonderzoek, audits, het ontwikkelen van nieuwe producten, het verbeteren van onze diensten en producten, het bepalen van de effectiviteit van onze promotiecampagnes, het meten van klanttevredenheid en het aanbieden van klantenservice;
 • de (online) dienstverlening te analyseren en verbeteren;
 • het websitegebruik door middel van cookies te analyseren en verbeteren;
 • geanonimiseerde statistische gegevens op te stellen;
 • de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren;
 • het sollicitatieproces te kunnen doorlopen (wanneer u solliciteert bij Teunesen);
 • informatie over u te verstrekken aan derden indien u daartoe toestemming heeft gegeven of op basis van wet- en/of regelgeving;
 • om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen; en
 • als we geloven dat dit noodzakelijk of passend is:

De bovenstaande verwerkingsactiviteiten zijn nodig om (i) een overeenkomst met u aan te gaan; (ii) een overeenkomst met u uit te voeren (om diensten of producten te leveren of te ontvangen); (iii) onze legitieme zakelijke belangen te behartigen (bijvoorbeeld door u meer informatie te geven over onze diensten en producten, de tevredenheid van klanten te meten, onze producten en diensten te verbeteren); of (iv) te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen.

Als u ons uw persoonsgegevens niet wilt verstrekken, terwijl deze nodig zijn om (i) een overeenkomst met u aan te gaan; (ii) een overeenkomst met u uit te voeren; (iii) u meer informatie over onze diensten en producten te verstrekken of anderszins zaken met u te doen; of (iv) aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen, dan kunnen we geen overeenkomst met u aangaan, u de gevraagde informatie, diensten of producten niet verstrekken en/of geen zaken met u doen.

3. Maakt Teunesen gebruik van cookies?

Ja, Teunesen maakt gebruik van cookies op haar websites. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser op uw computer worden opgeslagen. Deze hebben tot doel  onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Wilt u meer weten over op welke manier wij gebruik maken van cookies, raadpleeg dan onze Cookieverklaring.

4. Wie heeft toegang tot uw Persoonsgegevens?

Wij delen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is en wel met de volgende categorieën ontvangers :

 • Partijen die betrokken zijn bij de overeenkomsten die wij met u hebben afgesloten;
 • Partijen die wij inschakelen in het kader van onze dienstverlening (hostingpartijen, IT-beheer);
 • Groepsonderdelen van Teunesen;
 • De Belastingdienst (alleen administratieve gegevens);
 • Externe adviseurs die voor ons werken, zoals accountants en advocaten.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij voor zover noodzakelijk verwerkersovereenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

5. Draagt Teunesen uw gegevens over naar andere landen?

In beginsel delen wij geen gegevens met ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte (“EER”).

Als wij toch gegevens moeten delen met ontvangers buiten de EER, informeren wij u daarover. Wij zorgen dan voor afspraken met die ontvangers die voldoen aan de eisen die de AVG stelt.

6. Hoe lang bewaart Teunesen uw persoonsgegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doeleinde of de doeleinden waarvoor we uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast geldt voor bepaalde gegevens dat wij zijn gehouden aan wettelijke bewaartermijnen.

De gegevens van sollicitanten worden na vier weken vernietigd. Indien de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven, zullen de gegevens tot 12 maanden in onze portefeuille worden gehouden, met als doel de sollicitant te benaderen voor eventuele toekomstige vacatures.

Na de bewaartermijn verwijderen of anonimiseren we uw persoonsgegevens, tenzij we bepaalde persoonsgegevens voor andere doeleinden moeten bewaren. Dit gebeurt echter alleen indien we een juridische grondslag hebben voor het bewaren van uw persoonsgegevens en onder de voorwaarde dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor dit specifieke doeleinde.

7. Welke maatregelen neemt Teunesen om uw persoonsgegevens te beschermen?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo hebben wij onder meer toegangscontrole doorgevoerd, gebruiken wij passende systeem- en netwerkbeveiligingsmaatregelen zoals firewalls, encryptie en patches, beschermen wij draagbare apparaten met passende wachtwoorden en zijn al onze medewerkers verplicht uw persoonsgegevens vertrouwelijk te behandelen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of voor andere vragen, neem dan contact op via de gegevens als weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

8. Welke rechten heeft u ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegeven?

Op grond van de AVG kunt u de volgende rechten uitoefenen met betrekking tot uw persoonsgegevens.

 • Recht op inzage
  U heeft het recht om ons te vragen naar de persoonsgegevens die wij over u hebben.
 • Recht op rectificatie
  U heeft  het recht om ons te verzoeken uw gegevens te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht van bezwaar
  U heeft het recht om ons te vragen om te stoppen met uw persoonsgegevens te verwerken.
 • Recht op het beperken van de bewerking
  U kunt ons verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken.
 • Recht op vergetelheid of verwijdering
  U heeft het recht om ons te vragen uw persoonsgegevens te vernietigen. Indien wij wettelijk verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens bij te houden, kunnen wij echter niet aan dit verzoek voldoen.
 • Recht op intrekking van verleende toestemming
  Bij verwerkingen van persoonsgegevens die gebaseerd zijn op uw toestemming, kunt u die toestemming intrekken. De verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het intrekken van uw toestemming is wel rechtmatig.

Wanneer u contact opneemt om uw rechten uit te oefenen, dan streven wij ernaar hier binnen 1 maand op te reageren. In bijzondere omstandigheden kan dit langer duren (tot maximaal 3 maanden). Wij zullen u dan binnen 1 maand laten weten hoe dit komt.

Zorg ervoor dat het steeds duidelijk is welk recht u precies wilt uitoefenen en op welke manier u de informatie wenst te ontvangen. Houd er wel rekening mee dat we in bepaalde gevallen meer informatie nodig hebben, bijvoorbeeld een kopie van uw legitimatiebewijs. We willen zeker zijn dat we de juiste persoon helpen.

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u contact met ons opnemen aan de hand van de contactgegevens weergegeven bovenaan deze privacyverklaring.

Daarnaast heeft u altijd de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

9. Wordt deze privacyverklaring gewijzigd?

Wij behouden ons het recht voor deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Wij adviseren u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd.

Deze versie van de privacyverklaring is vastgesteld in juni 2021.