Afstemming met alle partijen

Nederland en Noordrijn-Westfalen zijn dichtbevolkte gebieden. Woningbouw, landbouw, industrie en infrastructuur wedijveren om een plek en de laatste jaren is duurzame energie daar bij gekomen. Om de schaarse ruimte optimaal in te delen, is afstemming en overleg met alle partijen nodig. Gebieden waar zand en grind worden gewonnen, krijgen de aandacht die ze verdienen. Voor, tijdens en na de winning. Belangrijke vuistregel daarbij: het wordt altijd mooier dan voorheen.

Zorgvuldig omgaan met de beschikbare grond

Overal ligt zand, maar niet overal is dat zand van dezelfde samenstelling en kwaliteit. De Nederlandse overheid koppelt de zand- en grindwinning aan gebiedsinrichting, zoals ruimte voor rivieren, natuurontwikkeling of wonen aan het water. De focus ligt op het eindresultaat en de meerwaarde voor de omgeving na winning. Zorgvuldig omgaan met de beschikbare grond en kiezen voor de juiste toepassingen, is daarbij het motto. In Duitsland zijn de winningsgebieden vastgelegd in plannen voor ruimtelijke ordening.

Het winnen en verkopen van zand en grind is zeker geen kwestie van snel zakendoen. Nadat een geschikte locatie voor gebiedsontwikkeling is gevonden, gaan er jaren overheen voordat de eerste graafmachine draait. Gronden worden aangekocht, vergunningen aangevraagd, bestemmingsplannen gewijzigd en herinrichtingsplannen gemaakt. Met als uiteindelijke doel dat er tijdens en na de winning een nieuw gebied ontstaat. Een mooi natuurgebied dat bijdraagt aan hoogwaterveiligheid of juist te droge grond tegengaat én meer recreatiemogelijkheden en natuur heeft dan voorheen.

Samen maken we een plan

Provincie, gemeente, organisaties als Natuurmonumenten, Limburgs Landschap en Vereniging Nederlands Cultuurlandschap en de omwonenden zijn partners tijdens de ontwikkeling. Samen sta je sterk. Zonder draagvlak in de regio is het onmogelijk een succesvol project te realiseren. Betrokkenen hebben een stem in klankbordgroepen. Na inspraak van provinciale en gemeentelijke bestuurders, beslist de gemeenteraad in de betreffende gemeente over het definitieve plan.

  • Logo Vereniging Nederlands Cultuurlandschap (VNC)
  • Logo natuurmonumenten

Onderzoeken

De grond wordt echter nog niet meteen vrijgegeven voor winning. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) onderzoekt eerst elke winningslocatie op munitie en andere overblijfselen uit de oorlog. Wanneer de dienst het gebied na het opruimen vrijgeeft, gaan de archeologen aan de slag met onderzoek. Pas daarna beginnen de voorbereidende grondwerkzaamheden voor een toekomstig winningsgebied.

Archeologie Knappheide

In dialoog met de betrokkenen 

Teunesen staat midden in de samenleving. Een goede relatie met alle buren staat daarbij voorop. Dat zijn de omwonenden, maar ook de lokale politiek, het verenigingsleven en maatschappelijke organisaties zoals Natuurmonumenten. Doelstelling van die brede samenwerking is een omgeving te realiseren waar het goed wonen, werken en genieten is.

Bij elke nieuwe winning of gebiedsuitbreiding neemt Teunesen de betrokkenen van meet af aan mee in de ontwikkeling van de plannen. Vaak is de eerste kennismaking aan de keukentafel bij mensen thuis. Omwonenden kunnen hun stem laten horen in een klankbordgroep, waarin alle documenten, van onderzoeksrapport tot eindplan aan de orde komen. Ook is er ruimte om wensen en ideeën in te brengen of kanttekeningen te plaatsen. De klankbordgroep brengt advies uit over de onderzoeken en de plannen.

Die samenwerking stopt niet bij het eindplan. Ook tijdens de uitvoering gaat Teunesen de dialoog aan met de omgeving. Geluids- en stofoverlast minimaliseren we door de aanleg van geluidswallen en de inzet van sproeiwagens. Zijn er toch klachten of opmerkingen, dan kunnen betrokkenen bij Teunesen terecht om samen zo snel mogelijk tot een oplossing te komen. Zo werkt Teunesen in alle transparantie en openheid aan projecten die kunnen rekenen op een breed draagvlak.

Foto: Bob Luijks Natuurportret