Ecoloog Gijs Kurstjens pleit voor stiltegebied

Als er iemand in Nederland kan oordelen welke nieuwe kansen voor de natuur kunnen ontstaan na ontgrindingen, dan is het wel ecoloog Gijs Kurstjens. Hij onderzoekt al zo’n 25 jaar de natuureffecten van delfstoffenwinning langs de Maas en Rijn in Nederland en Vlaanderen. Gijs Kurstjens stelt: “De Lus van Linne kan uitgroeien tot een diamant”.

Hoe bijzonder is de natuurontwikkeling in De Lus?

“We zitten midden in de grootschalige omvorming van het gebied. Er is nu al veel veranderd. Bichterweerd BV, waarin Teunesen participeert, heeft hier veel natuur laten ontstaan. Ooibosjes en grindvlaktes kunnen zich ongestoord ontwikkelen. Goed ook dat het gebied nu is afgesloten voor publiek, de natuurontwikkeling kan nu al z’n gang gaan.”

De Lus van Linne

Wat zijn de highlights van de natuurontwikkeling?

“Door de rust biedt het gebied onderdak aan verstoringsgevoelige broedvogels als aalscholver en blauwe reiger. De afgelopen jaren hebben heel bijzondere vogels als lepelaar, visarend en zwarte wouw het gebied al verkend als broedgebied. Ook veel bijzondere planten profiteren van de rivierdynamiek. De natuurlijke, niet bestorte oevers langs de Maas zijn een voorbeeld voor oeverherstel elders. In de steile oevers broeden oeverzwaluwen en ijsvogels en in de rivier groeien uitgebreide velden met waterplanten.”

Lus van Linne

Wat is het verschil met de rest van het Maasplassengebied?

“De Lus van Linne is gericht op het maximaal benutten van de rivierdynamiek, een van de drijvende krachten achter succesvolle natuurontwikkeling. Veel andere Maasplassen zijn een compromis met van alles wat, zoals intensieve en extensieve recreatie, natuur en landbouw. Ze zijn niet speciaal ingericht met het oog op natuur. Daardoor komt de natuurpotentie niet voor de volle honderd procent tot ontwikkeling.”

De Lus van Linne

Is het daarom een gebied om te koesteren?

“De Lus van Linne heeft de potentie om uit te groeien tot een robuuste natuurkern van circa 300 hectare, met de aangrenzende Isabella- en Ooldergreend en Smalbroek, waar uiterst bijzondere vogels gaan broeden. Ja, het gebied kan een diamant worden.”

Zijn er nog aanbevelingen?

“De rust in het gebied biedt kansen voor soorten die we nog niet eerder hebben zien terugkeren langs de Maas. Met alle partijen zouden we goed moeten nadenken welke delen we wel en niet gaan openstellen. Er zijn al veel volledig opengestelde natuurgebieden in het Maasplassengebied. Het is interessant om na te gaan of we de eindinrichting kunnen optimaliseren met het oog op de factor rust, zoals bijvoorbeeld de aanleg van meer eilanden.”

De Lus van Linne