Witrijt, een uitbreiding van de Bakelse Plassen

In 2018 is B.V. Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst”, onderdeel van Teunesen Zand en Grint B.V., gestart met de ontwikkeling van het plan Witrijt. Dit plan is een onderdeel van de Bakelse Plassen. Het doel is om een landschappelijke meerwaarde in de omgeving te realiseren, waarbij zandwinning een onderdeel is. De uitbreiding sluit aan op de structuur van het gebied en de visie voor de omgeving.

Kreijtenberg hoek

Communicatie en participatie

Het eindplan voor Witrijt laat een gevarieerd landschap zien met onder andere een kleinschalig cultuurshistorisch landschap, een meer natuurlijk zone met natte graslanden en struinpaden en gevarieerder oeverzones langs de plas. Een nieuw fietspaadje langs de Berkense Loop voorziet in een recreatieve verbinding tussen de Heibloem en Kreijtenberg.

Bij de totstandkoming van deze gebiedsontwikkeling is uitvoerig overleg geweest met alle betrokken partijen waaronder de gemeente Gemert-Bakel, de provincie Noord-Brabant, het Waterschap Aa en Maas en omwonenden. Deze constructieve samenwerking heeft ertoe geleid dat Witrijt nu gerealiseerd wordt.

Uitsnede plan witrijt

Bijzonderheden

Een agrarisch perceel wordt ingericht als primair dassenfoerangeergebied in de directe omgeving van het huidige foerangeergebied (akkers en weilanden), omdat een deel hiervan verloren gaat. In dit nieuwe fourangeergebied, gelegen aan de Hutten, zijn inmiddels kruidenrijke graslanden en diverse landschapselementen aangelegd.

Meer over Witrijt

 

Omvang en tijdsduur

Het plan Witrijt is gelegen ten zuidoosten van de Bakelse Plassen, tussen de wegen Heibloem, Hekker, Kreijtenberg en de Milheezerloop te Milheeze in de gemeente Gemert-Bakel en is ruim 19 hectare groot. Het gebied wordt na winning ingericht als natuur waarbij nevenfuncties recreatie en waterconservering een plek krijgen. De uitvoering inclusief inrichting van het gebied duurt tot eind 2027.

Zand- en grindwinning

De zand en grindwinning wordt uitgevoerd door B.V. Exploitatiemaatschappij “De Peelhorst”, kortweg De Peelhorst, onderdeel van Teunesen Zand en Grint B.V.

Beheer

Plan Witrijt wordt beheerd door De Peelhorst.
Het beheer van de afgeronde deelnatuurgebieden ligt bij RANOX, een natuuraannemer.

Toekomst

Per september 2023 heeft Teunesen alle benodigde vergunningen binnen en is er een start gemaakt met de voorbereidende werkzaamheden om plan Witrijt te realiseren. De toekomstige plas en de omringende natuur krijgen een rol in de droogtebestrijding met een waterinfiltratiesysteem voor natuur en landbouw. Hierbij werkt Teunesen samen met het Waterschap Aa en Maas. Over de inrichting van het gebied, het aanleggen van bloemrijke graslanden, houtsingels en hagen evenals de aanleg van een fiets- en wandelpad is uitgebreid overlegd met de omgeving.