Hiensewaard biedt straks meer ruimte voor natuur, water en recreatie

Het Rijksprogramma Integraal Rivier Management kent veel ruimtelijke opgaven voor rivieren als De Waal en de Maas. Denk daarbij aan dijkversterking, hoogwaterveiligheid en meer natuur. In de Hiensewaard, in de uiterwaard bij Dodewaard, bieden Teunesen en de Beijer Groep oplossingen voor hoogwaterveiligheid, natuur en bodemerosie. Dat doen ze in combinatie met verbetering van de woon- en leefomgeving.

In de Hiensewaard werkt Teunesen samen met De Beijer Groep en Staatsbosbeheer aan plannen voor een nevengeul voor de Waal, nieuwe strangen en verlaging van de uiterwaard. Voeg daar nieuwe wandelpaden, meer natuur en een recreatiestrand aan toe en het aangezicht van de Hiensewaard ziet er tegen het jaar 2030 anders uit.

Hiense Waard

Aansluiten bij wensen en eisen van overheid en omwonenden

De visie die Teunesen samen met De Beijer heeft ontwikkeld, sluit aan bij de eisen en wensen van de overheid en van de omwonenden. Het hoofdkantoor van De Beijer staat midden in de Hiensewaard en het bedrijf is daardoor goed bekend met de omgeving en de inwoners. Input van omwonenden nemen de projectpartners graag mee, zowel voor, tijdens als na de uitvoering.

Met een nieuwe nevengeul voor de Waal willen Teunesen en De Beijer in samenwerking met Rijkswaterstaat de verzakking van de Waalbodem tussen Lobith en Tiel aanpakken. De scheepvaart heeft daar nu nog last van en de uiterwaarden verdrogen. Door de aanleg van een nevengeul en het verwijderen van de kribben op de noordoever neemt de stroomsnelheid op dit deel van de rivier af en erodeert er minder zand. De projectpartners zijn voornemens de uiterwaard tussen De Beijer en de Hiense strang anderhalve meter te verlagen en ze willen er nieuwe strangen aanleggen met waterstandsverlaging als doel. Via paden krijgen wandelaars vanuit Dodewaard weer toegang tot de Waal.

De klei die vrijkomt bij de uitvoering van het Gebiedsplan zal zoveel mogelijk worden gebruikt voor de dijkversterking. Door de korte afstand blijft de uitstoot van CO2 en stikstof beperkt en ook ontstaat er minder hinder en overlast door transport.

 

Hiensche Waard masterplan impressie

Meer over de Hiensewaard

 

Omvang en tijdsduur

Het project is in de planfase en zal na de vergunningenprocedure, die zo’n drie tot vier jaar duurt, starten. Het plan voor de Hiensewaard is in drie deelprojecten opgeknipt. Zie de corresponderende nummers op het kaartje.

  1. Het bekade gebied tussen de toegangsweg en de voormalige kerncentrale:

Door het terrein reliëfvolgend te verlagen, ontstaat meer ruimte voor dynamische riviernatuur. De mogelijkheden voor rustige vormen van recreatie worden uitgebreid.

  1. Het zomerbed van de Waal en de rivieroevers:

Een meestromende nevengeul biedt een oplossing voor de bodemerosie in de Waal en verbetert de bevaarbaarheid. Daarnaast levert het extra waterveiligheid, hoge natuurwaarden en kansen voor extensieve recreatie op.

  1. Het plassengebied:

Als er in de toekomst voldoende geschikte gebiedseigen grond beschikbaar komt en de regelgeving voldoende duidelijk is, kunnen de natuurwaarden worden vergroot door gedeeltelijke verondieping van de plassen. Er ontstaat dan ruimte voor 6 ha ooibos en een optimalisatie van het bedrijfsterrein in de stroomluwte van het bestaande bedrijfsterrein van Beijer. Dit plan van ongeveer 0,9 ha wordt nog verder uitgewerkt.

Zand- en grindwinning

Teunesen en De Beijer willen in de Hiensewaard circa 800.000 m3 zand en 300.000 m3 klei winnen.

 

Meerwaarde

In het integrale gebiedsplan staat realisatie in harmonie met de natuur centraal. Gekeken wordt naar synergievoordelen met de door de overheid geplande dijkversterking. De ontwerpers houden rekening met natuur en landschap en herstel van zichtlijnen. Ook zijn er plannen voor meer extensieve recreatie zoals het klompenpad, met ruimte voor bijvoorbeeld een strandje en struinroutes. Met Staatsbosbeheer en andere grondeigenaren vindt overleg plaats over een duurzame vorm van natuur- en landschapsbeheer, om de riviernatuur verder te versterken.

Beheer

Het beheer komt na de oplevering in handen van Staatsbosbeheer (SBB).

Meer info

Meer informatie vindt u op https://www.debeijerbv.com/de-hiense-waard/