Uitbreiding Haven Heijen past in het overheidsbeleid

Door de toenemende stuk- en goederenoverslag via water – passend in het overheidsbeleid – hebben bedrijven een groeiende behoefte aan vervoer per schip. Teunesen heeft samen met AVG Beheer plannen voorbereid om de bestaande haven in Heijen uit te breiden. De uitbreiding gaat gepaard met ruimte voor nieuwe natuur en recreatieve mogelijkheden zoals wandelen en vissen. Daarnaast zorgt de nieuw te graven toegangsgeul voor een betere doorstroming van de Maas bij hoog water. Met als gevolg dat de omgeving beter beschermd is bij hoge waterstanden van de Maas.

Uitbreiding Haven Heijen

Bijzonderheden

Aan de zuid- en westzijde van de nieuwe havenarm ontstaat nieuwe watergebonden natuur. De bestaande natuurvriendelijke oever langs de Maas wordt uitgebreid. De vissers krijgen aan de rand van de draaikom van de nieuwe havenarm een alternatieve visplek. Ook ontstaat er aan de zuidwestkant een nieuw dassenleefgebied en een bestaand foerageergebied wordt geoptimaliseerd.

Aan de zuidkant van de nieuwe haven tot over de Boxmeerseweg komt natuur die past bij het bestaande heggenlandschap, zoals hagen of struwelen. Speciaal geplante Maasheggen zorgen voor een overgangszone tussen het halfopen landschap aan de zuidzijde en de haven en bedrijven in het plangebied. Omwonenden kunnen hier straks wandelen en recreëren. De nieuw te graven toegangsgeul krijgt in het Deltaprogramma een functie voor hoogwaterbescherming.

Uitbreiding Haven Heijen impressie

Meer over Uitbreiding haven Heijen

 

Uitvoering

Voordat Teunesen en AVG met de uitbreiding kunnen beginnen, moeten eerst alle wettelijke procedures zijn doorlopen. Wanneer de gemeenteraad het startsein heeft gegeven, duurt de realisatie van het project twee tot drie jaar.

Meerwaarde

De uitbreiding van de haven omvat een watergebonden bedrijventerrein, een toegangsgeul met draaikom voor schepen en watergebonden natuur.

Uitbreiding van de haven in Heijen is een initiatief van Teunesen en AVG Beheer. De gemeenteraad van Gennep keurt uiteindelijk het nieuwe bestemmingsplan goed. Stimuleren van vervoer over water sluit ook aan bij “Blueports Limburg”, het samenwerkingsverband tussen de Provincie, Rijkswaterstaat en de Limburgse havengemeenten waartoe Gennep behoort. Limburg wordt in dit verband gepromoot als economisch sterke regio in het achterland van de zeehavens Rotterdam en Antwerpen en de binnenhaven Duisburg. De regio rondom Heijen krijgt door de uitbreiding van de haven een economische impuls en het goederenvervoer kan over water duurzaam blijven groeien. Door het vervoer over water te stimuleren, is de verwachting dat het vervoer per vrachtauto zal verminderen. Dat heeft weer een positieve uitwerking op het woon- en leefklimaat van Heijen en omgeving.

Rhombus logo

Beheer

Teunesen en AVG zullen voorlopig het natuurgedeelte beheren.

Meer info

Meer info via

www.havenheijen.nl